top of page
Unknown-3.png
Unknown-4_edited.jpg
Unknown-5.png
Unknown-7.png
Unknown-6.png

Projekta Rezultāts #3 - Stratēģiskais plānošanas dokuments veiksmīgākai  projekta rezultātu izmantosanai.

Lai apkopotu visus galvenos secinājumus, paraugpraksi un pieredzi, kas gūta, īstenojot “FamilyBusinessLibrary”, ir izstrādāts politikas dokuments, kas adresēts lēmumu pieņēmējiem, lai nodrošinātu projekta atbilstību, tā ietekmi politikas līmenī un tā ieguvumu ilgtspējību pēc finansēšanas perioda. Politikas dokuments ir noderīgs resurss ieinteresētajām personām visā Eiropā un nosaka konkrētus ieteikumus politikas veidotājiem.

Pēc dokumenta galveno mērķu un motivācijas izklāstīšanas, tiks apskatīta pašreizējā politika attiecībā uz lauku un reģionālajām bibliotēkām kā vietējiem ģimenes uzņēmējdarbības centriem un bibliotēku atbalstu institucionālā līmenī, kam sekos tās kritisko aspektu analīze un nepieciešamība rast jaunas iespējas un risinājumus.

Pēc tam dokumentā tiks izskatītas pieejamās alternatīvas attiecībā uz politiku un tās ietekmi, kā arī daži kritēriji to novērtēšanai. Pamatojoties uz šo kritēriju piemērošanu dažādiem politikas risinājumiem, tajā tiks izklāstīti gan vispārīgi, gan konkrēti ieteikumi, kas jāīsteno, lai attīstītu lauku un reģionālo bibliotēku kā vietējo ģimenes uzņēmējdarbības centrupotenciālu, veicinot sociālo darbību un pozitīvas pārmaiņas.

 

Dokumenta beigās tiks noteikti turpmākie pasākumi, ko politikas veidotāji var veikt, lai turpinātu iesaistīties šajā procesā, un visbeidzot, apkopojot izklāstītos ieteikumus, tiks izdarīti secinājumi.

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

bottom of page