top of page
Unknown-3.png
Unknown-4_edited.jpg
Unknown-5.png
Unknown-7.png
Unknown-6.png

Tīmekļa vietnē ir publicēti projekta "Rural and Regional Libraries as Local Family Entrepreneurship centers" rezultāti.

Projekta Rezultāts #1 - E-apmācību moduļi par uzņēmējdarbību izmantošanai

bibliotēkās.

Projekta Rezultāts #2 - Mentoringa metodoloģija un e-apmācību kursu modulis

bibliotēku darbiniekiem

Projekta Rezultāts #3 - Stratēģiskais plānošanas dokuments veiksmīgākai

projekta rezultātu izmantosanai.

Šis materiāls atspoguļo tikai tās autoru viedokli, un Eiropas Komisijas atbalsts šī materiāla tapšanai nav uzskatāms par tās satura apstiprinājumu, un Komisija nekādā veidā neuzņemas atbildību par šeit ietvertās informācijas tālāku izmantošanu.

bottom of page